۰۲۵-۳۷۷۴۶۴۴۸ info@drrafighi.com

محاسبه قد و وزن آنلاین

نظر برخی از مشتریان ما

این کلیپ ها با رضایت مشتریان کلنیک تهیه و برای اعتماد بیشتر شما کاربران نمایش داده می شود.

مشتری خانم

کاهش وزن در طول ۲ ماه از ۹۸ کیلوگرم به ۷۴ کیلوگرم

مشتری زوج

کاهش وزن خانم در طول ۶۰ روز از ۸۲ کیلوگرم به ۶۷ کیلو گرم و کاهش وزن آقا از ۱۱۰ کیلو گرم به  ۸۷ کیلوگرم

مشتری آقا

کاهش وزن در طول ۱۰ ماه از ۲۰۵ کیلوگرم به ۱۳۰ کیلو گرم

مراقبت های بهداشتی بهتر رسالت ما است

سرویس ۲۴/۷. قرار ملاقات های یک روز وب سایت در دسترس هستند.

۰۲۵-۳۷۷۴۶۴۴۸

info@drrafighi.com

استان قم : خیابان صفائیه، ساختمان پزشکان پویا