۰۲۵-۳۷۷۴۶۴۴۸ info@drrafighi.com
نکات مهم تغذیه شب امتحان

نکات مهم تغذیه شب امتحان

نکات مهم در مورد تغذیه شب امتحان: ایرانیان دایت: بسیاری از دانش ‌آموزان روزهای پیش از امتحان را تا حد امکان به مطالعه می ‌پردازند و تصور می‌ کنند که غذا و استراحت مانع مطالعه می ‌شود، در صورتی که با تغذیه شب صحیح می ‌توان بازده فکری را افزایش داد. به کارگیری نکات و...